About

Proudly African

Located at the southern tip of Africa, Unisa takes pride in its identity and has the interests of the continent at heart. Through its teaching and learning, relevant research and innovation, and community engagement initiatives, the university acknowledges its African roots and acts on the needs of South Africa and the continent. 

Curricular change in the interests of asserting Africa-centred knowledge systems and research reforms are but some of the initiatives aimed at advancing transformation and the decolonisation of scholarship.

Unisa supports Africa's socio-economic transformation and development goals in various ways. The university has collaboration agreements with the African Union Commission and the Africa Forum, an association of former heads of state and leaders on the African continent, among others. It also collaborates with various government departments to advance our national development goals.

Furthermore, Unisa houses several Africa-focused chairs, centres and programmes, all of which have the advancement and interest of the continent at heart.

UmAfrika oziqhenyayo

Itholakala engxenyeni eseningizimu ye-Afrika, i-Unisa iyaziqhenya ngobunjalo bayo futhi inezintshisekelo zezwekazi enhliziyweni. Ngokufundisa nokufunda, ucwaningo olufanele kanye nokusungula okusha, kanye nezinhlelo zokuxoxisana nomphakathi, imfundo ephakeme ibonga izimpande zayo zase-Afrika futhi yenza ngokuvumelana nezidingo zeNingizimu Afrika nezwekazi.

Ushintsho lwezifundo ezifundiswayo ezintshisakalweni zokuqinisekisa izinhlelo zolwazi ezigxile e-Afrika kanye nezinguquko zocwaningo ngezinye zezinhlelo ezihloselwe ukuthuthukisa uguquko kanye nokuqedwa kobukholoni emifundazweni.

I-Unisa isekela izinjongo ze-Afrika yenguquko yenhlalo-mnotho kanye nentuthuko ngezindlela ezihlukahlukene. Imfundo ephakeme inezivumelwano zokusebenzisana neKhomishini Yenyunyana Yamazwe ase-Afrika kanye neNkundla Yase-Afrika, inhlangano yezinhloko zemibuso zangaphambili nabaholi ezwenikazi lase-Afrika, phakathi kokunye. Iphinde isebenzisane neminyango kahulumeni eyahlukene ukuze siqhubekisele phambili izinjongo zethu zentuthuko kazwelonke.

Ngaphezu kwalokho, i-Unisa inezihlalo eziningi ezigxile e-Afrika, izikhungo kanye nezinhlelo, konke okunentuthuko kanye nentshisekelo yezwekazi enhliziyweni.

MoAfrika ya motlotlo

E dutse ntlheng e ka borwa ya Afrika, Unisa e motlotlo ka boitsebahatso ba yona ebile e na le dithahasello tsa kontinente ka pelong. Ka ho ruta le ho ithuta, diphuputso tse amehang le boiqapelo, le boikitlaetso ba setjhaba, yunivesiti e ananela metso ya yona ya Afrika le ho nka kgato ho latela ditlhoko tsa Afrika Borwa le kontinente.

Phetoho ya kharikhulamo molemong wa ho tiisa ditsamaiso tsa mokgwa wa tsebo Afrika le diphetoho tsa dipatlisiso ke tse ding tsa matsapa a reretsweng ho ntshetsa pele phetoho le ho fedisa bokolone ba thuto.

Unisa e tshehetsa merero ya Afrika ya phetoho ya moruo wa setjhaba le ntshetsopele ka mekgwa e fapaneng. Yunivesiti e na le ditumellano tsa tshebedisanommoho le Khomishene ya Dinaha tse kopaneng tsa Afrika le Foramo ya Afrika, mokgatlo wa dihloho tsa mehleng tsa dinaha le baetapele kontinenteng ya Afrika, hara tse ding. Hape e sebedisana mmoho le mafapha a fapaneng a mmuso ho ntshetsapele maikemisetso a rona a ntshetsopele ya naha.

Ho feta moo, Unisa e na le ditulo, ditsi le mananeo a shebaneng le Afrika, tseo kaofela di nang le tswelopele le thahasello ya kontinente pelong.

Trotse Afrika-identiteit

Unisa, wat aan die suidelike punt van Afrika geleë is, is trots op sy Afrika-identiteit en dra die belange van die vasteland op die hart. Die universiteit gee erkenning aan sy Afrika-herkoms en reageer op die behoeftes van Suid-Afrika en die vasteland deur middel van sy onderrig en leer, relevante navorsing en innovasie en gemeenskapsbetrokkenheidsinisiatiewe.

Leerplantransformasie ter bevordering van Afrika-gesentreerde kennisstelsels en hervorming op die gebied van navorsing is net enkele van die inisiatiewe wat ten doel het om transformasie en die dekolonisering van vakkundigheid te bewerkstellig. 

Unisa ondersteun Afrika se doelwitte vir sosio-ekonomiese transformasie en ontwikkeling op verskeie maniere. Die universiteit het samewerkingsooreenkomste met, onder andere, die Kommissie van die Afrika-unie en die Afrika-forum, ’n vereniging van voormalige staatshoofde en leiers op die Afrika-vasteland. Die universiteit werk ook saam met verskeie regeringsdepartemente om die bereiking van die land se nasionale ontwikkelingsdoelwitte te ondersteun. Daarbenewens is Unisa die setel van etlike Afrika-gesentreerde leerstoele, sentrums en programme wat die belange van die vasteland op die hart dra en bevorder.