About

Chancellor

Unisa Chancellor Thabo Mbeki

In selecting and appointing a new chancellor, Unisa carefully considered attributes and qualities that resonated with its vision and mission to become "the African university shaping futures in the service of humanity". There was consensus in selecting His Excellency Dr Thabo Mvuyelwa Mbeki, an outstanding African intellectual giant and the most recognisable 21st century proponent of the African Renaissance, who is highly regarded internationally. He has been involved in various leadership roles in the anti-apartheid liberation struggle and post-apartheid nation-building programme for almost six decades. He continues to be involved in a range of conflict-resolution and development initiatives in Africa. Dr Mbeki was officially inaugurated as Chancellor on Monday 27 February 2017.

 
 
 

Profile

Dr Thabo Mvuyelwa Mbeki was born on 18 June 1942 in the Eastern Cape Province, South Africa. He joined the ANC Youth League in 1956 at the age of 13 and left South Africa for exile in 1962.

Dr Mbeki read Economics at Sussex University in England up to master's degree level. He was a member of the ANC National Executive Committee (NEC). He was appointed Deputy President of South Africa in 1994 and twice elected President in 1999 and 2004. On September 23, 2008, Mr. Mbeki resigned as President of South Africa after being asked to do so by the ANC NEC.

He is currently Chair of the AU High Level Implementation Panel for Sudan which is assisting the democratisation process in Sudan and the AU-UN High Level Panel on Illicit Financial Outflows from Africa.

Dr Mbeki has previously facilitated peace negotiations in various African countries, including Lesotho, Zimbabwe, Burundi, the Comoros, Côte d'Ivoire and the Democratic Republic of Congo. He is the patron of the Thabo Mbeki Foundation and Thabo Mbeki African School of Public and International Affairs in partnership with the University of South Africa.

Dr Mbeki is married to Mrs Zanele Mbeki.

Ushansela

Unisa Chancellor Thabo Mbeki

Ekukhetheni nasekuqokeni ushansela omusha, i-Unisa yacubungula ngokucophelela izimfanelo nezici ezihambisana nombono kanye nomgomo wayo wokuba “imfundo ephakeme yase-Afrika ekwakheni ikusasa emsebenzini wesintu”. Kube nokuvumelana ekukhetheni uMhlonishwa uDkt Thabo Mvuyelwa Mbeki, ungqondongqondo ovelele wase-Afrika kanye nomsekeli ohlonishwa kakhulu wekhulu leminyaka engama-21 lohambo lokuzitholela wena kanye nokubuyisela ukuzethemba kwethu, ohlonishwa kakhulu emhlabeni jikelele. Sekuphele iminyaka ecishe ibe amashumi ayisithupha ebambe iqhaza ezinhlelweni ezehlukene zobuholi emzabalazweni wokulwela inkululeko yokulwa nobandlululo kanye nohlelo lokwakha isizwe sangemuva kobandlululo. Usaqhubeka nokubamba iqhaza ezinhlelweni eziningi zokuxazulula izingxabano kanye nentuthuko e-Afrika. UDkt Mbeki ugcotshwe ngokusemthethweni njengeShansela ngoMsombuluko zingama-27 kuNhlolanja wezi-2017.

“Njengoba samukela uMongameli wangaphambili uMbeki njengoShansela wethu omusha, sijabulile ngokubaluleka kwesimo sakhe kanye nokuqonda kwakhe okuzokwengeza emfundweni  yethu ephakeme ngesikhathi lapho amathemba Okulandisa okukhulayo kwe-Afrika abonakala angokoqobo ngokwanele ukuze izwekazi lifune indawo evelele emphakathini womhlaba,” kusho uThishanhloko kanye neSekela-Shansela lase-Unisa, uSolwazi Mandla Makhanya.

 
 
 

Uhlaka

UDkt Thabo Mvuyelwa Mbeki wazalwa ngoNhlangulana 18, 1942 esifundazweni saseNtshonalanga Kapa, eNingizimu Afrika. Wajoyina uphiko lwentsha lwe-ANC ngo-1956 eneminyaka engu-13 ubudala washiya iNingizimu Afrika ekudingisweni ngo-1962.

UDkt Mbeki ufunde Ezomnotho Emfundweni Ephakeme eSussex e-England waze wafika ezingeni leziqu zobumpetha. Ube yilungu leKomidi LesiGungu sikaZwelonke le-ANC (NEC) kusukela ngo-1975. Waqokwa njengePhini likaMongameli waseNingizimu Afrika ngo-1994 futhi waqokwa kabili njengoMongameli ngo-1999 nango-2004. NgoMandulo 23, 2008, uMnu. Mbeki wesula esikhundleni sokuba uMongameli waseNingizimu Afrika ngemuva kokucelwa yi-ANC NEC.

Njengamanje unguSihlalo wePhaneli Yokusebenzisa Izinga Eliphakeme we-AU e-Sudan esiza inqubo yentando yeningi e-Sudan kanye nePhaneli Yezinga Eliphakeme Le-AU-UN mayelana Nokuphuma Kwezimali Okungemthetho okuvela e-Afrika.

UDkt Mbeki useke waphatha izingxoxo zokuthula emazweni ahlukene ase-Afrika, okubalwa iLesotho, iZimbabwe, iBurundi, iComoros, iCôte d'Ivoire kanye neDemocratic Republic of Congo. Ungumvikeli weSisekelo seThabo Mbeki Foundation kanye neSikhungo soBuholi base-Afrika seThabo Mbeki African Leadership Institute ngokubambisana neNyuvesi yaseNingizimu Afrika.

UDkt Mbeki ushade noNkk Zanele Mbeki.

Mokhanseliri

Unisa Chancellor Thabo Mbeki

Ha e kgetha le ho hira mokhanseliri e motjha, Unisa e ile ya hlahloba ka hloko ditshwaneleho le botho tse tsamaellanang le ponelopele le morero wa yona wa ho ba “yunivesithi ya Afrika e bopang bokamoso tshebeletsong ya batho”. Ho bile le tumellano ha ho kgethwa Motlotlehi Ngaka Thabo Mvuyelwa Mbeki, senatla se ipabolang sa MoAfrika le motshehetsi ya tsebahalang wa lekgolo la bo21 la Tsosoloso ya Afrika, ya hlomphuwang haholo matjhabeng. O bile le seabo dikabelong tse fapaneng tsa boetapele ntweng ya kgahlano le kgethollo ya tokoloho le lenaneo la kaho ya naha ka mora kgethollo ka dilemo tse ka bang mashome a tsheletseng. O ntse a tswela pele ho ba le seabo mererong e mengata ya tharollo ea dikhohlano le ntshetsopele ya Afrika. Ngaka Mbeki o hlomilwe semmuso jwaloka Mokhanselara ka Mantaha wa di 27 Hlakola 2017.

Ha re ntse re amohela Moporesidente wa mehleng Mbeki jwalo ka Mokhanselara wa rona e motjha, re thabetse boleng ba seemo sa hae le boemo ba hae ba kelello bo tla ekeletsa yunivesithi ya rona ka nako eo ka yona ditebello tsa Africa Rising Narrative di bonahalang di le nnete ka ho lekana hore kontinente e ka ipelaetsa. sebaka se hlahelletseng setjhabeng sa lefatshe lohle,” ho boletse Mosuwehlooho le Motlatsa-Mokanseliri wa Unisa, Moprof. Mandla Makhanya.

 
 
 

Tlhaloso ya botho

Ngaka Thabo Mvuyelwa Mbeki o hlahile ka la 18 Phuptjane 1942 Profinseng ya Kapa Botjhabela, Afrika Borwa. O kene ho ANC Youth League ka 1956 a le dilemo di 13 mme a tloha Afrika Borwa ho ya naheng tse ka ntle ka 1962.

Ngaka Mbeki o ile a bala Economics Univesithing ya Sussex Engelane ho fihlela boemong ba Masters. E sale e le setho sa Komiti ya Phethahatso ya Naha ya ANC (NEC) ho tloha ka 1975. O ile a kgethwa hore e be Motlatsi wa Mopresidente wa Afrika Borwa ka 1994 mme a kgethwa habedi ka 1999 le 2004. Ka la 23 Lwetse 2008, Ngaka Mbeki o ile a itokolla mosebetsing e le Mopresidente wa Afrika Borwa. kamora ho kopuwa ho etsa jwalo ke NEC ya ANC.

Ha jwale ke Modulasetulo wa Phanele ya Phethahatso ya Boemo bo Phahameng ya AU bakeng sa Sudan e thusang tshebetso ya demokrasi naheng ea Sudan le Phanele ea Boemo bo Phahameng ea AU-UN mabapi le Phallo ea ditjhelete tse seng molaong tse tswang Afrika.

Ngaka Mbeki o kile a tsamaisa ditherisano tsa kgotso dinaheng tse fapaneng tsa Afrika, ho kenyeletswa Lesotho, Zimbabwe, Burundi, Comoros, Côte d'Ivoire le Democratic Republic of Congo. Ke motshehetsi wa Thabo Mbeki Foundation le Thabo Mbeki African Leadership Institute ka kopanelo le Universithi ya Africa Borwa.

Ngaka Mbeki o nyetse Mofumahadi Zanele Mbeki.

Kanselier

Unisa Chancellor Thabo Mbeki

In die verkiesing en aanstelling van ’n nuwe kanselier, het Unisa sorgvuldig kenmerke en eienskappe oorweeg wat sy visie en missie om “die Afrika-universiteit te word wat toekomsdrome in diens van die mensdom verwesenlik” weergee. Daar was konsensus in die verkiesing van Sy Eksellensie, Dr Thabo Mvuyelwa Mbeki, ’n internasionaal hoog aangeskrewe en briljante intellektuele reus in Afrika, en die mees herkenbare 21ste-eeuse voorstander van die Afrika-renaissance. Hy was vir byna ses dekades betrokke by verskeie leierskapsrolle in die anti-apartheid-vryheidstryd en post-apartheid-nasiebouprogram. Hy is steeds betrokke by verskeie konflikoplossing- en ontwikkelingsinisiatiewe in Afrika. Dr Mbeki is op Maandag 27 Februarie 2017 amptelik ingehuldig as Kanselier.

“Met die verwelkoming van voormalige President Mbeki as ons nuwe Kanselier, is ons opgewonde oor die waarde wat sy statuur en intellektuele posisie tot ons Universiteit gaan toevoeg op ’n tyd wanneer die vooruitsigte van die Africa Rising-verhaal realisties genoeg blyk te wees sodat die vasteland sy prominente plek in die globale gemeenskap kan volstaan”, het Prof Mandla Makhanya, Visekanselier en Unisa-rektor op daardie tydstip, gesê.

 
 
 

Profiel

Dr Thabo Mvuyelwa Mbeki is op 18 Junie 1942 in die Oos-Kaapprovinsie van Suid-Afrika gebore. Hy het in 1956, op die ouderdom van 13, by die ANC se Jeugliga (ANCYL) aangesluit, en het Suid-Afrika in ballingskap verlaat in 1962.

Dr Mbeki het Ekonomie tot op meestersgraadvlak studeer aan die Sussex-universiteit in Engeland. Hy is sedert 1975 ’n lid van die ANC se Nasionale Uitvoerende Komitee (NEC). In 1994 is hy as Visepresident van Suid-Afrika aangewys, en is twee keer (in 1999 en 2004) as President verkies. Op 23 September 2008 het Dr Mbeki as President van Suid-Afrika bedank, nadat hy deur die ANC NEC gevra is om dit te doen.

Hy is tans Voorsitter van die AU High Level Implementation Panel for Sudan, wat help met die demokratiseringsproses in die Soedan, en die AU-UN High Level Panel on Illicit Financial Outflows from Africa.

Dr Mbeki het voorheen vredesonderhandelinge aangehelp in verskeie Afrika-lande, insluitende Lesotho, Zimbabwe, Burundi, Comoro-eilande, die Ivoorkus en die Demokratiese Republiek Kongo. Hy is die beskermheer van die Thabo Mbeki Foundation en die Thabo Mbeki African Leadership Institute, tesame met die Universiteit van Suid-Afrika.

Dr Mbeki is met Mev Zanele Mbeki getroud.