About

Who we are

Unisa has for 150 years set the tone on the continent and globally as one of the premier exponents of the tried-and-test comprehensive, open, distance and e-Learning model. 

Our vision "towards the African university shaping futures in the service of humanity" drives us to find answers to Africa's educational and developmental problems. By forming partnerships in Africa and throughout the world, we are able to help the people of Africa achieve their dreams. 

Singobani

I-Unisa iyisikhungo esihamba phambili e-Afrika sokufunda ukude nesikhungo esikhulisa abaholi abakhuthazayo bakusasa. Siyisikhungo esihloniphekile, esibanzi, esivumelana nezimo zokufunda ukude nesikhungo esifinyeleleka kalula esikhuthaza isizukulwane esizayo. Sinikezela okuzuziwe emfundweni okugunyazwe ngumhlaba wonke futhi sinezinsiza ezisezingeni lomhlaba.

Umbono wethu “obheke emfundweni ephakeme yase-Afrika ebumba ikusasa emsebenzini wobuntu” usiqhubela ukuthi sithole izimpendulo ezinkingeni zemfundo nentuthuko yase-Afrika. Ngokwakha ubudlelwano e-Afrika nasemhlabeni wonke, siyakwazi ukusiza abantu base-Afrika bafeze amaphupho abo.

Re bo mang

Unisa ke setsi se etelletseng pele sa thuto ya hole Afrika se hodisang baetapele ba hosane bo kgothatsang. Re setheo se nang le botumo bo botle, bo felletseng, bo tenyetsehang le bo fumanehang habonolo ba thuto ya sebaka se bulehileng se kgothatsang moloko o tlang. Re fana ka mangolo a amohelehang a matjhaba mme re na le disebediswa tsa maemo a lefatshe.

Pono ya rona "ho ya ho yunivesiti ya Afrika e bopang bokamoso tshebeletsong ya batho" e re susumelletsa ho fumana dikarabo tsa mathata a thuto le ntshetsopele ya Afrika. Ka ho theha selekane Afrika le lefatsheng lohle, re kgona ho thusa batho ba Afrika ho fihlela ditoro tsa bona.

Wie ons is

Unisa is Afrika se toonaangewende afstandsleerinstelling wat inspirerende leiers van die toekoms kweek. Ons is ’n gerespekteerde, omvattende, aanpasbare en toeganklike oop- en afstandsleerinstelling wat ’n toekomstige generasie aanspoor. Ons bied internasionaal geakkrediteerde kwalifikasies en beskik oor hulpbronne van wêreldgehalte.

Ons visie om die Afrika-universiteit te wees wat, in diens van die mensdom, vorm aan die toekoms gee, spoor ons aan om antwoorde op Afrika se onderwys- en ontwikkelingsprobleme te vind. Die vennootskappe wat ons in Afrika en in die res van die wêreld smee, stel ons in staat om die mense van Afrika te help om hulle drome te verwesenlik.

Isu lethu

E-Unisa, konke esikwenzayo kugqugquzelwa umbono wethu, umongo wethu kanye nezindinganiso. Zakha isisekelo sokuhlela kwethu amasu.

Leano la rona

Unisa, ntho e nngwe le e nngwe eo re e etsang e susumetswa ke tjhebelopele ya rona, sepheo le ditekanyetso tsa rona. Di theha motheo wa moralo wa rona wa leano.

Ons strategie

Alles wat ons by Unisa doen, word deur ons visie, missie en waardes aangevuur. Ons visie, missie en waardes is die grondslag vir ons strategiese beplanning.

Our strategy

At Unisa, everything we do is inspired by our vision, mission and values. They form the foundation of our strategic planning.

MoAfrika ya motlotlo

E dutse ntlheng e ka borwa ya Afrika, Unisa e motlotlo ka boitsebahatso ba yona ebile e na le dithahasello tsa kontinente ka pelong.

Proudly African

Located at the southern tip of Africa, Unisa takes pride in its identity and has the interests of the continent at heart.

Trotse Afrika-identiteit

Unisa, wat aan die suidelike punt van Afrika geleë is, is trots op sy Afrika-identiteit en dra die belange van die vasteland op die hart.

UmAfrika oziqhenyayo

Itholakala engxenyeni eseningizimu ye-Afrika, i-Unisa iyaziqhenya ngobunjalo bayo futhi inezintshisekelo zezwekazi enhliziyweni.

Bokamoso, kajeno

Ho na le dibaka tse leshome tsa bohlokwa tse hlwailweng tseo ka tshepo di tla kenya tshebetsong le ho ntlafatsa morero wa thuto wa Unisa, empa hape le ho ntlafatsa diphihlelo tsa barutehi jwaloka barutehi ba tshwarehileng ba tla hlokomela ditlhoko tsa setjhaba sa habo rona.

Die toekoms, vandag

Tien katalitiese nisareas is geïdentifiseer met die doel om Unisa se akademiese agenda te verlewendig en versterk, en akademici se belewenisse as vakkundiges wat met die behoeftes van ons samelewing gemoeid is, te bevorder.

Ikusasa, namuhla

Izindawo eziyishumi eziyingqalasizinda zikhonjiwe okuthemba ukuthi zizovula futhi zithuthukise i-ajenda yezemfundo ye-Unisa, kodwa futhi kuthuthukise ulwazi lwezemfundo njengezifundiswa ezibambe iqhaza ezizonakekela izidingo zomphakathi wethu.

The future, today

Ten catalytic niche areas have been identified that will hopefully activate and enhance Unisa's academic agenda, but also enhance academics' experiences as engaged scholars who will care to address the needs of our society.

Our history

A brief history of Unisa from its early beginnings in 1873 to the inauguration of Prof Puleng LenkaBula as Principal and Vice-Chancellor in 2021.