About

Governance & management

Unisa is privileged to have the active support and involvement of some of South Africa's most respected, forward-thinking leaders.

Management at Unisa is ultimately responsible for creating an environment and culture that is conducive to the attainment of the university’s vision to be the African university shaping futures in the service of humanity. Part of this responsibility lies in determining the mission, values, goals, objectives, strategies and policies that will safeguard and promote this vision.

The institution has embraced the fact that it needs to adapt quickly to the fast-paced higher education environment of the 21st century. This is reflected in its management style and leadership practice.

Umbuso Nokuphatha

I-Unisa inenhlanhla yokwesekwa kanye nokubamba iqhaza kwabanye babaholi abahlonishwayo nabacabanga phambili eNingizimu Afrika.

Abaphathi e-Unisa ekugcineni banesibophezelo sokudala indawo kanye namasiko ahambisana nokufinyelelwa kombono wemfundo ephakeme wokuba imfundo ephakeme yase-Afrika ebunjwa ikusasa emsebenzini wobuntu. Ingxenye yalesi sibophezelo silele ekunqumeni umgomo, izindinganiso, izinjongo, izinhloso, amasu nezinqubomgomo ezizovikela futhi zikhuthaze lo mbono.

Lesi sikhungo silamukele iqiniso lokuthi sidinga ukuzivumelanisa ngokushesha nesimo semfundo ephakeme esisheshayo sekhulunyaka lama-21. Lokhu kubonakala endleleni yayo yokuphatha kanye nendlela yobuholi.

Puso le tsamaiso

Unisa e na le tlotla ya ho ba le tshehetso e matla le ho kenya letsoho ha baetapele ba bang ba Afrika Borwa ba hlomphuwang ka ho fetesisa, ba nahanelang pele.
Botsamaisi ba Unisa qetellong bo na le boikarabello ba ho theha tikoloho le moetlo o loketseng ho fihlela pono ya yunivesiti ya ho ba yunivesiti ya Afrika e bopang bokamoso molemong wa batho. Karolo ya boikarabello bona e mabapi le ho tsebahatsa maikemisetso, ditekanyetso, sepheo, maikemisetso, maano le dipolisi tse tla sireletsa le ho kgothaletsa pono ena.

Setsi sena se amohetse taba ya hore se hloka ho ikamahanya le maemo a potlakileng a thuto e phahameng ya lekgolong la bo21 la dilemo. Sena se bonahala ka mokgwa wa yona wa tsamaiso le mekgwa ya boetapele.

Bestuurstoesig en bestuur

Unisa geniet die aktiewe bystand en betrokkenheid van sommige van Suid-Afrika se mees gerespekteerde en progressiewe leiers.

Die bestuur van Unisa is op die duur verantwoordelik daarvoor om ’n omgewing en kultuur te skep wat bevorderlik is vir die verwesenliking van die universiteit se visie om die Afrika-universiteit te wees wat, in diens van die mensdom, vorm aan die toekoms gee. Hierdie verantwoordelikheid behels die vaslegging van die missie, waardes, doelwitte, mikpunte, strategieë en beleide wat hierdie visie sal beskerm en bevorder.

Die bestuurstyl en leierskappraktyk by Unisa getuig van die betekenis wat die bestuur heg aan die vermoë om met voortdurende veranderings in die hoëronderwysomgewing van die 21ste eeu tred te hou.

Khansele ya Unisa

Unisa, Lekgotla ke mohlokomedi ka kakaretso wa puso e ntle ya koporasi le ho kenywa tshebetsong ha yona.

Umkhandlu we-Unisa

E-Unisa, uMkhandlu ungumvikeli jikelele wokubusa okuhle kwebhizinisi kanye nokuqaliswa kwawo.

Unisa Council

At Unisa, the Council is the overall custodian of good corporate governance and the implementation thereof.

Unisa-raad

Die Unisa-raad is die algehele bewaarder van goeie korporatiewe bestuurstoesig en die implementering daarvan.

Chancellor

Our chancellor, former president Thabo Mvuyelwa Mbeki, is the head of the university and confers degrees in its name.

Kanselier

Unisa se kanselier, oudpresident Thabo Mvuyelwa Mbeki, is die hoof van die universiteit en ken grade namens die universiteit toe.

Mokhanseliri

Ho bile le tumellano ha ho kgethwa Motlotlehi Ngaka Thabo Mvuyelwa Mbeki, senatla se ipabolang sa MoAfrika le motshehetsi ya tsebahalang wa lekgolo la bo21 la Tsosoloso ya Afrika, ya hlomphuwang haholo matjhabeng.

Ushansela

Kube nokuvumelana ekukhetheni uMhlonishwa uDkt Thabo Mvuyelwa Mbeki, ungqondongqondo ovelele wase-Afrika kanye nomsekeli ohlonishwa kakhulu wekhulu leminyaka engama-21 lohambo lokuzitholela wena kanye nokubuyisela ukuzethemba kwethu, ohlonishwa kakhulu emhlabeni jikelele.

Executive Management

The executive management of Unisa is headed by Principal and Vice-Chancellor, Prof P (Puleng) LenkaBula