About

Student success

Annually, more than 54 000 students obtain certificates, diplomas and degrees from Unisa. Thus, every year the university delivers just over 54 000 skilled and competent graduates to strengthen the labour market. 

Concerning race and gender, African students and females make up the bulk of the institution's student population. Most students are between the ages of 25 and 39. 

All information is based on data extracted from the Department of Institutional Research and Business Intelligence.

Save

Save

Impumelelo yabafundi

Ngonyaka, bangaphezu kuka-54 000 abafundi abathola izitifiketi, amadiploma neziqu e-Unisa. Ngakho-ke, minyaka yonke imfundo ephakeme iletha abafundi abangaphezulu kuka-54 000 abanamakhono nabafanelekile ukuze kuqiniswe imakethe yezabasebenzi.

Mayelana nobuhlanga nobulili, abafundi base-Afrika nabesifazane bakha isibalo esikhulu sabafundi bakulesi sikhungo. Iningi labafundi lineminyaka ephakathi kuka-25 no-39.

Lonke ulwazi lusekelwe emininingwaneni ekhishwe eMnyangweni Wezocwaningo Lwezikhungo kanye Nobuhlakani Bebhizinisi

Katleho ya baithuti

Selemo le selemo, baithuti ba fetang 54 000 ba fumana disetifikeiti, diploma le digrata ho tswa Unisa. Kahoo, selemo se seng le se seng univesiti e fana ka baithuti ba hlwahlwa le ba nang le boiphihlelo ba fetang 54 000 ho matlafatsa mmaraka wa mesebetsi.

Mabapi le morabe le bong, baithuti ba MaAfrika le basadi ba etsa karolo e kgolo ya baithuti ba setsi. Baithuti ba bangata ba pakeng tsa dilemo tse 25 le 39.

Dintlha tsohle di theilwe hodima dintlha tse nkilweng Lefapheng la Dipatlisiso tsa Setheo le Bohlale ba Kgwebo.

Studente-welslae

Meer as 54 000 studente verwerf jaarliks sertifikate, diplomas en grade aan Unisa. Die universiteit lewer dus elke jaar net meer as 54 000 geskoolde en bekwame gegradueerdes om die land se arbeidsmark te versterk.

Wat ras en geslag betref, maak swart studente en vrouestudente die oorgrote meerderheid van die instelling se studentebevolking uit. Die meeste studente is tussen die ouderdom van 25 en 39. 

Alle inligting is gebaseer op data van die Departement Institusionele Navorsing en Besigheidsintelligensie.